Regulamin

§ 1 Definicje

1. Serwis – internetowy serwis pod adresem www.jajco.pl świadczący usługę na rzecz Użytkowników w postaci przechowywania Treści.
2. Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Serwisem JAJCO.pl.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia lub poniżej 18 roku życia za zgodą prawnego opiekuna, przeglądająca treść Serwisu i/lub posiadająca konto w Serwisie po pozytywnym wyniku rejestracji pozwalającym na uzyskanie Loginu i hasła.
4. Nazwa Użytkownika - prywatna nazwa Użytkownika w Serwisie, podana podczas etapu Rejestracji Konta.
5. Konto - dostępne po poprawnym zalogowaniu się miejsce w Serwisie, w którym każdy Użytkownik JAJCO.pl może wprowadzać jak i modyfikować swoje dane, zdjęcie oraz pozostałe elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
6. Profil - miejsce w Internecie posiadające indywidualny adres, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne elementy udostępnione przez danego Użytkownika.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem www.jajco.pl/regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego JAJCO.pl.
2. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
5. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, po czym może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Korzystanie z Serwisu oraz usług przez niego oferowanych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych przez Serwis na rzecz Użytkowników.


§ 3 Zakres oraz warunki korzystania z Serwisu

1. Do poprawnego korzystania z Serwisu oraz usług przez niego oferowanych niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie poprawnego przejścia etapu rejestracji Użytkownika w Serwisie i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w dowolnym momencie.
5. Administrator, chcąc rozwiązać umowę, może, lecz nie musi informować o tym Użytkownika i przystąpić do usunięcia jego Konta w Serwisie.
6. Użytkownik, chcąc rozwiązać umowę powinien wyrazić na to chęć poprzez przesłanie odpowiedniej informacji do Administratora Serwisu, a ten zobowiązuje się do usunięcia Konta Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji technicznych i systemowych dotyczących działania serwisu.


§ 4 Rejestracja Użytkownika

1. Podczas rejestracji Użytkownik podaje unikalną Nazwę Użytkownika oraz adres e-mail.
2. Po podaniu powyższych danych Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z wygenerowanym losowo hasłem służącym do pierwszego zalogowania się w Serwisie.
3. Użytkownik po pierwszym zalogowaniu się w Serwisie powinien niezwłocznie zmienić hasło.
4. Kolejne logowania do Serwisu wymagają podania Nazwy Użytkownika i hasła.
5. W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą i aktualnych, nienaruszających praw osób trzecich oraz niewprowadzających w błąd.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta.
7. Wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym Nazwy Użytkownika i hasła ponosi użytkownik.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła do Konta.


§ 5 Zamieszczanie Treści

1. Zamieszczanie Treści w serwisie odbywa się za pomocą Konta Użytkownika.
2. Odpowiedzialność z tytułu zamieszczania Treści, ich opisu oraz charakteru w ramach Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Zamieszczane w ramach serwisu Treści szczególnie nie powinny naruszać:
• praw i dóbr osobistych osób trzecich,
• prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• reputacji Serwisu,
• praw autorskich,
• postanowień niniejszego Regulaminu,
• w inny sposób obowiązującego prawa, norm społecznych lub obyczajowych.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych Treści przez Użytkowników oraz nie dokonuje na bieżąco ich weryfikacji.
5. Administrator przystępuje do weryfikacji dodanych Treści dopiero po otrzymaniu zgłoszenia, od któregoś z Użytkowników.
6. Zgłoszenie naruszenia Treści pod względem niezgodności z Regulaminem lub obowiązującego prawa należy przesłać na adres admin@jajco.pl niezwłocznie po natrafieniu na taką Treść.
7. Administrator za zamieszczenie takich Treści przez Użytkownika może:
• usunąć niezgodne Treści z Serwisu,
• upomnieć pisemnie Użytkownika,
• usunąć Konto Użytkownika z Serwisu.
8. Zamieszczenie przez Użytkownika Treści w ramach serwisu jest jednoznaczne z akceptacją przez niego wykorzystania Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.


§ 6 Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu nie zakłócając jego funkcjonowania m.in. wykorzystując odpowiednie oprogramowanie lub urządzenia.
2. Użytkownik zobowiązuje się do założenia tylko jednego Konta.
3. Zabrania się:
• umieszczania i rozsyłania w ramach Serwisu nie zamówionych informacji handlowych,
• udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom,
• podejmowania wszelkich czynności mających za cel wejście w posiadanie haseł pozostałych Użytkowników,
• wykorzystania Treści wykraczających poza zakres własnego użytku osobistego.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści lub Konta Użytkownika bez podania przyczyny.
5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika zabrania się dokonywania powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 7 Zapewnienia i odpowiedzialność

1. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z Serwisu może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości i/lub prezentacji.
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam publikowanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

§ 8 Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres admin@jajco.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

§ 9 Polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 3 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Administrator jest administratorem danych swoich zarejestrowanych użytkowników.
5. Administrator informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
6. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@jajco.pl.
9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
12. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
14. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratora na konto admin@jajco.pl.
15. Jednocześnie Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.


§ 10 Pliki cookies

1. Witryna jajco.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową.
2. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
7. Aktualny regulamin publikowany jest na stronie internetowej Serwisu oraz może być udostępniony nieodpłatnie na każde żądanie Użytkownika.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.